Begeleiding en ondersteuning

Als een leerling bij ons op school komt, zullen we er alles aan doen om de schoolloopbaan succesvol te laten zijn. Van groot belang daarbij is dat de leerling zich prettig voelt op school en bij problemen de juiste hulp kan krijgen. Niet alleen de leerling met problemen maar ook de hoger begaafde leerling wordt geholpen.

De eerste begeleiding wordt gevormd door de mentoren: in samenspraak met de overige docenten en de teamleider worden de vorderingen en het welbevinden van elke leerling in de gaten gehouden.

Zorgteam

Voor problemen van leerlingen, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied die door de mentor niet kunnen worden opgelost, hebben wij een intern zorgteam. Dit team bestaat uit onze zorgcoördinator, RT, leerlingbegeleiding, decanen en teamleiders. Het team wordt ondersteund door een aantal externe instellingen zoals bureau Leerplicht, de GGD, Schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg.

Het zorgteam komt wekelijks bijeen om leerlingen waar extra zorg over is te bespreken. Dit kan ertoe leiden dat extern advies wordt  gevraagd. Het kan ook zijn dat verdere hulp nodig is. In dat laatste geval wordt altijd contact met de ouders opgenomen.

De zorgcoördinator is Loes van den Boogaard..

Leerlingbegeleiding

Sommige zaken kan een mentor niet oplossen. Leerlingen die problemen hebben of ergens vertrouwelijk over willen praten, kunnen terecht bij Mariëlle Cuppen. Zij heeft als leerlingbegeleider de nodige ervaring bij het helpen zoeken naar oplossingen bij zaken op sociaal/emotioneel gebied en bij problemen op het gebied van planning en structuur.

Als leerlingen problemen of een klacht hebben die gaat over zich niet veilig voelen, pesten, agressie en/of intimidatie dan kunnen zij ook terecht bij Mariëlle in haar functie als vertrouwenspersoon.

Extra ondersteuning

Wij kunnen extra ondersteuning bieden op diverse gebieden. 

Gespecialiseerde medewerkers

Naast een viertal remedial teachers (RT) die onder andere helpen bij dyslexie hebben wij de beschikking over een dyscalculiecoach, trainers voor faalangstreductie en een leerlingbegeleider die tevens vertrouwenspersoon is. Ook zijn een sociaal-verpleegkundige, een maatschappelijk werkster en een begeleider vanuit Passend Onderwijs op regelmatige basis op school aanwezig.

Remedial teaching

Leerlingen van de brugklassen worden aan het begin van het schooljaar  getest op het gebied van lezen, spellen, woordenschat en rekenen. Op grond van de resultaten kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes RT krijgen. Ook biedt het RT-team begeleiding op het gebied van concentratie en motivatie. Hoogbegaafde leerlingen krijgen hulp bij hun individuele leerprogramma.

Nederlands als tweede taal

Meertalige leerlingen die problemen hebben met het Nederlands wordt geadviseerd om NT2-lessen te gaan volgen. Deze lessen bestaan vooral uit het ondersteunen van begrijpend lezen en uitbreiding van de woordenschat. De lessen worden individueel of in kleine groepjes gegeven.

Huiswerkbegeleiding

Op advies van school en in overleg met het Zorgteam kan extra huiswerkbegeleiding worden aangeboden. Het aanbod is afhankelijk van de vraag van de leerling en/of mentor.

Passend onderwijs

In principe zijn leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke handicap en een positieve beschikking van een commissie voor indicatiestelling welkom. De voorwaarden waaraan een leerling moet voldoen, kunnen bij de school worden opgevraagd en staan ook vermeld in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De SSgN werkt nauw samen met de stichting Samenwerkingsverband VO Nijmegen e.o.

Gezondheid

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD afdeling Nijmegen volgt alle 0- tot 19-jarigen in hun ontwikkeling. Daardoor is het mogelijk gezondheidsrisico’s op te sporen en gezondheidsproblemen vast te stellen. Om gezondheidsproblemen te voorkomen, richt de GGD haar aandacht niet alleen op de individuele leerling, maar ook op groepen leerlingen. De verpleegkundige houdt regelmatig op school spreekuur. De leerling kan daar zelf naartoe gaan, maar ook ouders/verzorgers of docenten kunnen een leerling aanmelden. Meer informatie over de GGD op onze school vind je hier.