Inzage door de ouders

De Wet op het Voortgezet Onderwijs schrijft voor dat scholen informatieplicht hebben aan ouders. De wijze waarop dit gebeurt, is een keuze van de school.  

Magister voor ouders

Wij hebben ervoor gekozen om onze ouders een eigen login te geven in Magister waardoor zij onafhankelijk van hun kind inzage hebben in de resultaten en de absenties. Dit beleid is afgestemd met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Er is geen rechtstreekse inzage in het logboek en andere gegevens behalve de NAW-gegevens. Wij sturen ook geen push-bericht bij cijferinvoer.  

Wat gebeurt er als een leerling 16 wordt?

Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (vanaf 25 mei 2018) heeft een leerling vanaf zijn 16e jaar inzagerecht, recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Gegevens in Magister vallen echter onder het uitvoeren van een wettelijke taak door de school en mogen door de leerling wel worden ingezien maar niet zonder meer gecorrigeerd of gewijzigd. De school kan een verzoek daartoe wel in behandeling nemen.

Wat gebeurt er als een leerling 18 wordt?

De school heeft de wettelijke plicht aan ouders/verzorgers te rapporteren tot het moment dat de leerling meerderjarig is. Vanaf 18 jaar rapporteert de school aan de leerling zelf.
Magister biedt de mogelijkheid dat de leerling toestemming verleent dat ook de ouders geïnformeerd worden, de school kan die optie echter niet aan- of afzetten. Indien de leerling geen actie onderneemt, zijn de leerlinggevens dus niet meer zichtbaar voor ouders.

Beeldmateriaal

Een school heeft geen toestemming nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en tijdens de les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas en in het administratiesysteem.

Wel moeten wij apart toestemming vragen voor verschillende categorieën bij het gebruik en verspreiden van beeldmateriaal bijvoorbeeld via een folder, de website of social media. Voor het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders van leerlingen tot 16 jaar en alle leerlingen vanaf 16 jaar een bericht over de wijze waarop zij deze toestemming kunnen geven. Eenmaal gegeven toestemming kan altijd worden gewijzigd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die naar de browser van een gebruiker worden gestuurd als een website wordt bezocht. Elke keer dat de gebruiker dezelfde site bezoekt wordt dit bestandje opgehaald. Onze website maakt uitsluitend gebruik van zogeheten ‘functionele cookies’, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Deze cookies bevatten geen informatie betreffende de identiteit van een persoon.

Cookies verwijderen

Cookies zijn door de bezoeker uit ge schakelen door middel van instellingen van de eigen internetbrowser. Als cookies worden uitgeschakeld, zullen sommige onderdelen van de website minder efficiënt werken en mogelijk niet meer naar behoren functioneren. Meer informatie over het uitschakelen van cookies is hier te vinden.