Visie

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen stelt de leerling centraal en biedt een veilig leer- en leefklimaat waarin met en van elkaar geleerd wordt onder het motto: hoofd, hand en hart en met behulp van de uitgangspunten van het Jenaplanconcept.

Schoolkenmerken

 • Talentontwikkeling (o.a. Cambridge Engels, Plusklassen, sport)
 • Verbreding / verdieping in samenwerking met Radboud Universiteit
 • Heterogene klassen in de onderbouw
 • Twee mentoren per klas in de twee brugjaren
 • Uitgestelde keuze mavo (eind klas 2), havo/vwo (eind klas 3)
 • Extra begeleiding topsporters
 • Extra begeleiding creatieve toptalenten en examen in alle kunstvakken
 • Internationalisering: Europees burgerschap, stedenreizen en kampen

Kijk ook bij Kwaliteit.

Wat is Jena op de SSgN

Jenaplanonderwijs gaat uit van de nieuwsgierigheid van leerlingen. Een mens wil van nature leren, maar niet ieder mens wil op hetzelfde moment hetzelfde leren. De bouwstenen van Jenaplan worden gevormd door het zelf informatie verzamelen en verwerken, het samenwerken met anderen en de talenten van jezelf en je groep verder ontwikkelen, daarbij rekening houden met elkaar en het presenteren. Veel werk gebeurt in projectvorm.

Enkele kenmerken van ons Jenaplanonderwijs:

 • werken met een uitdagend niveau-systeem
 • groepswerk binnen klassenverband
 • weekopening, waarbij de actualiteit voorop staat
 • weeksluiting in de klas of in de aula
 • projectmatig werken
 • veel aandacht voor sociale vaardigheden, cultuur en presentatie
 • extra individuele aandacht, zowel voor leerlingen met achterstand als verbreding voor leerlingen die een stapje méér kunnen

Diplomagericht

Elke leerling wordt voorbereid op het voor hem (of haar) optimaal haalbare diploma door onderwijs op niveau aan te bieden, zowel in de heterogene onderbouw- als in de homogene bovenbouwgroepen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende leerstijlen.

Ontwikkeling

Leerlingen blijven de eerste twee leerjaren bij elkaar in de groep, zowel om hen de kans te bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, samen te werken en te leren van elkaar, als vanuit sociaal oogpunt.

Mentoren zijn de spil bij de begeleiding van leerlingen op hun zoektocht naar zichzelf, de ander en de maatschappij.

Docenten zijn pedagogisch en didactisch in staat om les te geven aan leerlingen van verschillende niveaus en met diverse leerstijlen.

Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de school. Ouders en school hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheid binnen de ontwikkeling van het kind. Daarvoor is een goede communicatie van groot belang.

Gezondheid

De SSgN is een school waar gezondheid hoog in het vaandel staat. Als Topsport Talentschool stimuleren wij onze leerlingen tot gezond gedrag. Dat doen wij in de vorm van projecten en voorlichting maar ook door de inrichting van het schoolplein dat uitdaagt tot beweging en door een gezond aanbod aan dranken en voedingswaren in onze schoolkantine. Lees hier meer over ons Beleid Gezonde School.

Kwaliteiten en talenten

Leerlingen worden in een inspirerende leeromgeving uitgedaagd hun kwaliteiten en talenten te ontplooien op verschillende gebieden. Naast persoonlijke groei richten wij ons op cognitief, creatief-cultureel en sportief gebied.

Ook medewerkers worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen, waarbij mogelijkheden worden geboden o.a. op het gebied van vakkennis, begeleiding, onderzoek, persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Leer- en leefklimaat

We zorgen voor een veilig en tolerant leer- en leefklimaat door de leerlingen en medewerkers onder te brengen in kleinschalige teams waarbinnen zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten. De docenten binnen het team waarborgen de kwaliteit van het onderwijs.

De leerlingen leren normen, waarden en respectvolle omgangsvormen. Je mag zijn wie je bent, je krijgt en geeft waardering voor wat je doet ongeacht geloof of afkomst, kleur of geslacht. En we durven ook grenzen te stellen.

Leerlingen leren zich uiten en ze leren hun mening te vormen, zowel in de klas als tijdens presentaties en (podium) optredens. Daardoor wordt hun zelfvertrouwen gestimuleerd. Door te kijken naar de mogelijkheden en ons niet te laten beperken door onmogelijkheden creëren wij een optimistische sfeer.