Centrale Cie. voor Beroep Eindexamen

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid ten aanzien van een examenonderdeel, en het niet eens is met de maatregel of beslissing die de school daar tegenover stelt, kan de leerling beroep aantekenen. In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing.  Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de regionale  Commissie van Beroep Eindexamens. 

Deze commissie is, net als de klachtencommissie, ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken en bestaat uit onafhankelijke commissieleden (www.klachtberoepvonijm.nl). De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte argumenten of de beslissing van de directeur gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, wordt het beroep gegrond verklaard en vernietigt daarmee de bestreden beslissing. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat de school verplicht is om de beslissing na te leven. 

Een beroep moet worden ingediend door middel van een schriftelijk beroepschrift. De commissie stelt vervolgens de school in de gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting worden gehouden waarbij de commissie partijen vragen kan stellen en de partijen over en weer de standpunten kunnen toelichten. 

De samenstelling en de werkwijze van de commissie is geregeld in het reglement van de  Commissie van Beroep Eindexamens Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen. In het reglement is tevens terug te vinden waar en binnen welke termijn een beroep moet worden ingesteld en op welke wijze en binnen welke termijnen de beroepszaak door de commissie wordt behandeld. Voor het reglement wordt verwezen naar de website van de school of naar de website van de Stichting Geschillenregelingen. 

Een beroepschrift moet in beginsel binnen 5 werkdagen nadat de omstreden beslissing schriftelijk aan de leerling is medegedeeld, worden ingediend bij de commissie en dat kan per brief of per email. 

Per brief:
Commissie van Beroep Eindexamens Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen 

Per email naar: secretariaat@klachtberoepvonijm.nl

Bovenschoolse klachtencommissie

Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de direct betrokkenen, of door tussenkomst van de contactpersoon, de schoolleiding of het bestuur. Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de regionale klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken en bestaat uit onafhankelijke commissieleden (www.klachtberoepvonijm.nl).  

De bovenschoolse klachtenregeling biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het (nalaten van) gedragingen en (het niet nemen van) beslissingen, waarvoor geen andere wettelijke mogelijkheden voor de klager openstaan. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders te verbeteren.

De commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het betrokken schoolbestuur en geeft zo nodig advies over te treffen maatregelen. Bij het onderzoek naar een klacht kunnen partijen door de commissie gehoord worden in een hoorzitting. De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend, dat wil zeggen dat een schoolbestuur niet verplicht is een eventueel advies op te volgen. Van het schoolbestuur wordt in ieder geval een reactie op het advies verwacht. 

De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie is geregeld in het reglement Klachtencommissie Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen. In het reglement staat  de wijze waarop een klacht moet worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een uitspraak komt. Voor het reglement wordt verwezen naar de website van de school of de website van de Stichting Geschillenregelingen. 

Een klacht moet in beginsel binnen een jaar na de gedragingen waarover wordt geklaagd, schriftelijk worden ingediend bij de commissie per brief naar het volgende adres: 

Klachtencommissie Stichting Geschillenregelingen VO regio Nijmegen
Postbus 158
6500 AD Nijmegen 

of per email: secretariaat@klachtberoepvonijm.nl

Klachtenregelingen

Waar mensen samenwerken kunnen soms beslissingen worden genomen of handelingen verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen vormen voor een klacht. Iedere school is wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben zodat leerlingen en hun ouders, maar ook personeelsleden en het bestuur weten welke procedures worden gevolgd bij de behandeling van een klacht. Op deze pagina leest u daar meer over.

Op schoolniveau hanteren de scholen van de Alliantie VO het 'Reglement Bovenschoolse klachtencommissie' zowel voor klachten van algemene aard als klachten op het terrein van seksuele intimidatie, agressie en geweld.

De contactpersonen voor klachten die betrekking hebben op de SSgN zijn de interne vertrouwenspersonen (zie gegevens hiernaast).

Vertrouwens- personen

 

Intern:

Manouk Thewissen en Yannic Reijnders
Bereikbaar via tel. 024-356 3974

 

Extern:

De externe vertrouwenspersoon is Jacqueline Pulles (j.pulles@bezemerschubad.nl). Zij is bereikbaar via de Vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad): 088-144 02 00
 

Inspectie:
De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar via 0900 - 111 3 111

 

bezoekadres

IJsbeerstraat 12,
6531 PL Nijmegen

postadres

Postbus 31091,
6503 CB Nijmegen

Telefoon

024-356 39 74