Informatie voor ouders

Wij streven er naar om ouders zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De meeste communicatie zal verlopen via e-mail en via sociale media (Facebook)  en deze website. Het is van belang dat wij beschikken over het actuele e-mailadres van alle ouders. Via Magister kunt u controleren of de gegevens kloppen. Het e-mailadres kan door de ouders zelf worden aangepast. Mochten andere gegevens onjuist zijn dan graag een e-mail sturen aan naw@ssgn.nl met vermelding van de juiste gegevens en de naam van uw kind(eren) en de klas(sen).

Hoe wij omgaan met informatie aan gescheiden ouders vindt u in dit protocol.


Wat is Jena op de SSgN

Jenaplanonderwijs gaat uit van de nieuwsgierigheid van leerlingen. Een mens wil van nature leren, maar niet ieder mens wil op hetzelfde moment hetzelfde leren. De bouwstenen van Jenaplan worden gevormd door het zelf informatie verzamelen en verwerken, het samenwerken met anderen en de talenten van jezelf en je groep verder ontwikkelen, daarbij rekening houden met elkaar en het presenteren. Veel werk gebeurt in projectvorm.

Enkele kenmerken van ons Jenaplanonderwijs:

  • werken met een uitdagend niveau-systeem
  • groepswerk binnen klassenverband
  • weekopening, waarbij de actualiteit voorop staat
  • weeksluiting in de klas of in de aula
  • projectmatig werken
  • veel aandacht voor sociale vaardigheden, cultuur en presentatie
  • extra individuele aandacht, zowel voor leerlingen met achterstand als verbreding voor leerlingen die een stapje méér kunnen

Bijzonder verlof

In bijzondere gevallen kan voor een leerling verlof worden aangevraagd buiten de schoolvakanties (maximaal 10 dagen). Dit verlof moet altijd schriftelijk en ruim van tevoren worden aangevraagd. Geldige verlofredenen:
- huwelijk of jubileum binnen de familie
- begrafenis of crematie
- andere gewichtige familieomstandigheden
- bijzondere talenten (wedstrijd, optreden of auditie)
- godsdienst of levensovertuiging.

NB: verlof aansluitend aan een vakantie is slechts bij hoge uitzondering toegestaan!

Verlofformulier is hier te downloaden.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.