Scholen en corona

Kijk hier voor de meest actuele stand van zaken.

Informatie voor ouders

Wij streven er naar om ouders zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De meeste communicatie zal verlopen via e-mail en via sociale media (Facebook)  en deze website. Het is van belang dat wij beschikken over het actuele e-mailadres van alle ouders. Via Magister kunt u controleren of de gegevens kloppen. Het e-mailadres kan door de ouders zelf worden aangepast. Mochten andere gegevens onjuist zijn dan graag een e-mail sturen aan info@ssgn.nl met vermelding van de juiste gegevens en de naam van uw kind(eren) en de klas(sen).

In Magister kunnen de naw-gegevens van twee ouders worden opgenomen. Indien beide ouders een eigen mailadres hebben kan dit op verzoek worden toegevoegd.

Hoe wij omgaan met informatie aan (gescheiden) ouders vindt u in dit protocol.

Bijzonder verlof

In bijzondere gevallen kan voor een leerling verlof worden aangevraagd buiten de schoolvakanties (maximaal 10 dagen). Dit verlof moet altijd schriftelijk en ruim van tevoren worden aangevraagd. Geldige verlofredenen:
- huwelijk of jubileum binnen de familie
- begrafenis of crematie
- andere gewichtige familieomstandigheden
- bijzondere talenten (wedstrijd, optreden of auditie)
- godsdienst of levensovertuiging.

NB: verlof aansluitend aan een vakantie is slechts bij hoge uitzondering toegestaan!

Verlofformulier (met uitgebreide toelichting) is hier te downloaden.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.