Documentatie

Hier zijn diverse documenten met betrekking tot onze school. Klik op de titel om het document te openen.

Schoolgids

De informatie uit de schoolgids is makkelijk doorzoekbaar via onze schoolwiki. Deze maakt onderdeel uit van de website. Mist u iets? Stel uw vraag via e-mail info@ssgn.nl.

 

 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

 

 

 

 

Cultuurbeleid

 

 

Cultuuronderwijs zit in het DNA van de SSgN. We trachten dit vanuit een helder fundament en theoretisch kader vorm te geven. In dit cultuurbeleidsplan staan onze uitgangspunten die de basis vormen waarmee we de kwaliteit van ons cultuuronderwijs kunnen waarborgen en verbeteren.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en leerlingen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en leefomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van de Kaderregeling anti-pestbeleid.
 

Schoolondersteuningsprofiel

Op 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend Onderwijs ingegaan. Scholen voor voortgezet onderwijs die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband zijn daarbij verplicht een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. 
In dit document geeft de SSgN weer welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende zorgbehoeften, maar ook waar de beperkingen liggen.
 

Gezonde School

Wij stimuleren onze leerlingen tot gezond gedrag. Dit doen wij in de vorm van projecten en voorlichting maar ook  door de inrichting van het schoolplein dat uitdaagt tot beweging en doordat het aanbod in de kantine voldoet aan de richtlijn 'Gezonde Schoolkantine'.
 

Privacy

Informatie over de wijze van gegevensbescherming en het omgaan met persoonsgegevens zijn te vinden op de pagina aparte Privacy.