Onderwijsontwikkeling in de praktijk

Diverse werkgroepen zijn bezig de ontwikkeling van ons Jenaplanonderwijs verder vorm te geven. Bijzonder aan deze werkgroepen is dat zij onder leiding staan van een of meer collega’s die daarvoor een scholing hebben gevolgd en die hun opgedane kennis op deze manier met hun collega’s delen.

Werkgroep Jenaplan

De Jenaplan ontwikkelgroep werkt aan een inhoudelijk impuls om vanuit de Jenaplan basisprincipes en werkvormen de kaders van het Jenaplanonderwijs op school te herijken. Zij hebben daarvoor een externe scholing gevolgd en mogen deze scholing intern geven. In de komende jaren worden meer collega’s geschoold met als doel dat iedere docent uiteindelijk Jenaplan geschoold is. In de klaslokalen wordt over het algemeen standaard gewerkt met een Jenaplan opstelling, afhankelijk van de gekozen werkvorm. 

Werkgroepen onderwijsontwikkeling

Vanuit subsidies wordt ingezet om collega’s de tijd te geven inhoudelijke stappen te maken met de ontwikkeling van onderwijsvernieuwingen. Daarmee worden subsidies duurzaam ingezet en wordt de kwaliteit van het onderwijs voor de toekomst geborgd. Naast de al langer lopende werkgroepen Jenaplan en Coaching zijn nu ook groepen aan het werk met Doorstroom, Formatief Handelen en Metacognitie. Deze werkgroepen zijn vertegenwoordigd in de overkoepelende werkgroep Onderwijsontwikkeling die ervoor zorgt dat deze ontwikkelingen binnen de kaders van het Jenaplanonderwijs als één geheel kunnen worden ingevoerd.  

Formatief handelen

De werkgroep Formatief Handelen heeft een inventarisatie gemaakt van de aspecten waaruit formatief handelen bestaat. Ook is onderzocht hoe deze aspecten passen binnen het Jenaplanonderwijs van de SSgN. Er is een cursus ontwikkeld die in 2022-2023 aan de eerste groep collega’s is gegeven. In het schooljaar 2024-2025 zullen de eerste onderdelen in een pilot in enkele klassen worden toegepast.  

Metacognitie

Voor leerlingen in klas 1 is een Handboek Metacognitie opgesteld. Hierin zijn diverse tips opgenomen die visueel ondersteund worden door leerlingen uit de masterclasses Tekenen en Foto/film. De tweede helft van schooljaar 2023-2024 zal een en ander door enkele collega’s als pilot toegepast worden in de lessen. In de komende jaren wordt het handboek verder uitgebreid en wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn Metacognitie, die dan zijn weerslag kent in elk vak en elke jaarlaag.  

Coaching

Een viertal docenten is geschoold zodat zij zelf de basiscursus coaching kunnen geven. Een groot deel van het personeel heeft deze cursus al gevolgd en de komende jaren wordt deze cursus ook aangeboden aan nieuwe docenten. Met de handvatten vanuit de cursus kunnen mentoren en vakdocenten hun leerlingen gericht begeleiden al naar gelang de behoefte van die leerling waar het gaat om leren leren, profielkeuze of sociaal-emotionele aspecten. De coachingsgroep is bezig met de ontwikkeling van een vervolgcursus ‘Pedagogisch en didactisch coachen’ voor collega’s die de basiscursus hebben gevolgd.  

Doorstroom

De ontwikkelgroep doorstroom heeft een nieuw ijksysteem ontwikkeld om de vorderingen van de leerling per vak en domein zichtbaar te maken. Er wordt in 2023 een pilot gestart met een derde klas om zo te monitoren of de overstap naar de bovenbouw nu beter in beeld gebracht kan worden. Op termijn moet deze nieuwe manier van vastleggen schoolbreed toegepast gaan worden. Het geeft de leerling meer inzicht in het eigen leerproces en brengt beter in kaart waar de ontwikkelpunten per vak liggen.