Facturering ouderbijdrage

Medio november sturen wij via WisCollect de factuur voor de ouderbijdrage. Wij willen eerst een overzicht maken van de kosten voor het afgelopen jaar zodat eventueel overgebleven geld kan worden verrekend met de nieuwe ouderbijdrage.

Kosten en ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage voor zaken die door het ministerie niet worden vergoed. Wij gaan ervan uit dat alle ouders die dat kunnen deze bijdrage betalen, zodat wij de zaken die wij belangrijk vinden kunnen blijven organiseren. Zaken als mentoruitje, podiumoptredens, excursies, schoolpas en informatieavonden kosten geld. Als ouders niet meebetalen zou dat een verarming betekenen van het aanbod van juist die zaken die de SSgN tot zo'n bijzondere school maken. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Overzicht opbouw ouderbijdrage en schoolkosten 2020-2021
Toelichting en reglement ouderbijdrage 2020-2021

Verrekening ouderbijdrage 2020-2021

Helaas zijn dit jaar opnieuw een aantal activiteiten die deels onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen beperkt of niet doorgegaan. Gelukkig bood de heropening van de scholen met ingang van 3 juni alsnog ruimte voor projecten. sportdagen en mentordagen. 

Zoals elk jaar wordt na het einde van het schooljaar een verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage opgesteld en voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Als blijkt dat er door de ouders te veel is betaald, dan wordt dit bedrag aan het begin van volgend schooljaar verrekend met het bedrag van dat schooljaar of eventueel terugbetaald.

Extra kosten

Voor activiteiten die niet (geheel) door het ministerie of door subsidies worden bekostigd en die door een beperkt aantal leerlingen worden bezocht kan een extra bijdrage aan de ouders worden gevraagd. Het betreft de extra keuzevakken zoals BSM, NLT en Cambridge Engels, de Plusklassen, de internationale uitwisselingen, huiswerkbegeleiding en examentraining.

Ook voor de stedenreizen, de skireis en de zomerkampen worden de kosten op de ouders verhaald. Ouders worden van tevoren geïnformeerd over de hoogte van de bijdrage en de betalingsmogelijkheden. Voor de internationale uitwisselingen in klas 3 hebben wij bijvoorbeeld een spaarprogramma dat in de brugklas start.

Als ouders door omstandigheden een bijdrage niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen gaan wij daarover altijd in gesprek en zoeken naar een oplossing. Het kan niet zo zijn dat een leerling vanwege de kosten moet afzien van een activiteit.

Meer informatie over laptops en tablets vindt u hier.

Aansprakelijkheid

De school stelt zich niet aansprakelijk voor schade door diefstal of vernieling. De school houdt een registratie bij van alle gebeurtenissen op school zoals ongelukken, diefstal en vernieling. Bij diefstal en vernieling kunnen de ouders dit zelf opgeven bij hun eigen verzekeringsmaatschappij.

 

Ongevallenverzekering

Alle leerlingen worden aan het begin van elk schooljaar collectief door de school verzekerd tegen ongevallen bij Verus. Daarmee is het risico van schade door lichamelijk letsel gedekt. De leerling is verzekerd onder de volgende omstandigheden:

  • op de kortste afstand gedurende de reis van huis naar school en terug,
  • tijdens de lessen,
  • tijdens uitstapjes binnen Nederland, die onder begeleiding van de school plaatsvinden. Voor reizen naar het buitenland is een aparte verzekering afgesloten.

Bij een ongeval tijdens schooltijd moeten ouders of verzorgers zo snel mogelijk de schooladministratie daarvan in kennis stellen.

De verzekeringsvoorwaarden vindt u in dit document.

Voor meer informatie over bijvoorbeeld van toepassing zijnde clausules kunt u contact met ons opnemen via info@ssgn.nl.