Kosten en ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage voor zaken die door het ministerie niet worden vergoed. Wij gaan ervan uit dat alle ouders die dat kunnen deze bijdrage betalen, zodat wij de zaken die wij belangrijk vinden kunnen blijven organiseren. Zaken als mentoruitje, podiumoptredens, excursies en sportdagen kosten geld. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Voor stedenreizen en uitwisselingen geldt een minimum aantal betalende deelnemers. Als er te weinig leerlingen betalen is het mogelijk dat de activiteit helemaal komt te vervallen. Dit aantal wordt vermeld bij de aankondiging van de betreffende activiteit.

Leergeld Nijmegen

Sinds 1 augustus 2021 is de Wet voor de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. De verandering houdt in dat alle kinderen kunnen meedoen aan activiteiten van school, ook wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Dit betekent dat Stichting Leergeld Nijmegen de factuur voor de ouderbijdrage, excursies en schoolreizen dan ook niet meer betaalt met ingang van het schooljaar 2022-2023.
Gelukkig kan Leergeld nog steeds helpen: denk hierbij aan activiteiten in de vrije tijd op het gebied van sport en cultuur of een laptop of fiets wanneer een leerling start in de brugklas. Kijk voor meer informatie, ook voor een andere gemeente op onderstaande websites:

Extra kosten

Voor activiteiten die niet (geheel) door het ministerie of door subsidies worden bekostigd en die door een beperkt aantal leerlingen worden bezocht kan een extra bijdrage aan de ouders worden gevraagd. Het betreft de extra keuzevakken zoals BSM, NLT en Cambridge Engels, de Plusklassen, de internationale uitwisselingen, huiswerkbegeleiding.

Ook voor de stedenreizen, de skireis en de zomerkampen worden de ouders om een bijdrage gevraagd. Ouders worden van tevoren geïnformeerd over de hoogte van de bijdrage, het minimale aantal benodigde betalende deelnemers en de betalingsmogelijkheden. Voor de internationale uitwisselingen in klas 3 hebben wij bijvoorbeeld een spaarprogramma dat in de brugklas start. 

Indien het benodigde aantal betalende deelnemers niet wordt gehaald zal de activiteit helaas geschrapt moeten worden. De kosten voor dit soort activiteiten in de vorm van reis, overnachtingen en entree voor bijvoorbeeld musea behoren volgens de overheid niet bij onderwijsactiviteiten en worden dus ook niet door het ministerie vergoed maar zijn te hoog om door de school als geheel gedragen te worden.

Als ouders door omstandigheden een bijdrage echt niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen gaan wij daarover altijd in gesprek en zoeken naar een oplossing. Het kan niet zo zijn dat een leerling vanwege de kosten moet afzien van een activiteit.

Aansprakelijkheid

De school stelt zich niet aansprakelijk voor schade door diefstal of vernieling. De school houdt een registratie bij van alle gebeurtenissen op school zoals ongelukken, diefstal en vernieling. Bij diefstal en vernieling kunnen de ouders dit zelf opgeven bij hun eigen verzekeringsmaatschappij.

 

Ongevallenverzekering

Alle leerlingen worden aan het begin van elk schooljaar collectief door de school verzekerd tegen ongevallen. Daarmee is het risico van schade door lichamelijk letsel gedekt. De leerling is verzekerd onder de volgende omstandigheden:

  • op de kortste afstand gedurende de reis van huis naar school en terug,
  • tijdens de lessen,
  • tijdens uitstapjes binnen Nederland, die onder begeleiding van de school plaatsvinden. Voor reizen naar het buitenland is een aparte verzekering afgesloten.

Bij een ongeval tijdens schooltijd moeten ouders of verzorgers zo snel mogelijk de schooladministratie daarvan in kennis stellen.

De verzekeringsvoorwaarden vindt u in dit document.

Voor meer informatie over bijvoorbeeld van toepassing zijnde clausules kunt u contact met ons opnemen via info@ssgn.nl.