Begeleiding naar groei

Vanuit ons Jenaplan gedachtegoed en het streven naar kansengelijkheid, aansluitend op de ambities in het Koersplan, geven we de leerling ruimte, uitdaging en verantwoordelijkheid om groei van talent mogelijk te maken. We bieden keuzes in het schoolprogramma, en zorgen voor motivatie en het benutten van talent.

We leren de leerling omgaan met zichzelf, de ander en de wereld. In mentorlessen worden leerlingen gevolgd en gecoacht en medeverantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de groep. Ook in projecten werken zij aan de omgang met zichzelf, de ander en de wereld. Er wordt hierbinnen ook actief gewerkt aan Europees burgerschap.

Leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te vinden via vaklessen, zelfrapportages en gesprekken met hun coaches. In de Jenaweeksluiting en de SSgN Masterclasses worden leerlingen uitgedaagd hun kwaliteiten te ontdekken en de resultaten te delen in vieringen.

Coaching

We geven de leerling voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Iedere leerling is uniek; we dagen de leerling uit om dit unieke talent ten volle te ontwikkelen. We geven opbouwende feedback en coachen de leerling in het aanleren van vaardigheden om goede cijfers te halen, maar ook bij vragen als ‘wat wil je bereiken. Waar wil je naartoe?’

Naast aandacht voor het wat (leerstof) is er ook aandacht voor het hoe (leren leren). Leerling en docent ontdekken welke leerstijlen effectief zijn. 

Doorstroom

Vanuit de theorie van John Hattie wordt gewerkt aan een fundament voor het daadwerkelijke doorstroomrapport. Op studiedagen en via team- en sectievergaderingen is het hele docentencorps op de hoogte gesteld en is er draagvlak voor gecreëerd. Per sectie zijn er voor blok 1 en blok 2 van 3 havo/vwo voor 2022-2023 heldere leerdoelen in een rubric opgesteld. Deze doelen kunnen ingezet worden om leerlingen alvast te laten wennen aan het werken met deze leerdoelen en rubrics.

Een startpunt voor het vormgeven van het daadwerkelijke doorstroomrapport moet nog worden bepaald, daar is meer onderzoek voor nodig om praktische uitspraken hierover te doen. De pilot zal daarom in het schooljaar 2024 – 2025 plaats vinden, zodat de uitkomsten waardevoller zullen zijn dan met een overhaaste start. De secties moeten zich het volgende schooljaar 2023 – 2024 gaan voorbereiden om de pilot het schooljaar daarop uit te kunnen voeren. Goede communicatie vanuit de doorstroomgroep met de secties is van belang.

We doen het samen

We gebruiken driehoeksgesprekken als een moment voor reflectie en coaching. Het gesprek is een samenspraak met ouders, leerlingen en mentoren waarbij de leerling het initiatief neemt en de leerdoelen opstelt.

Naast cijfers geven en beoordelen (waar sta ik) geven we feedback via de scans die ons verder brengt (hoe kan ik het anders, beter doen).  

ICT en onderwijs

Naast een fysieke leeromgeving in de klas en via de lesboeken, is er ook een digitale leeromgeving gecreëerd, waardoor leerlingen met een laptop bezig kunnen zijn met schoolwerk onafhankelijk van tijd en plaats. Daardoor kunnen docenten meer momenten creëren waarop leerlingen met leeractiviteiten bezig zijn. Dat kan zijn tijdens de les maar ook in tussenuren en na school.

Feedback, extra filmpjes met uitleg, interactieve verdiepingsopdrachten e.d. bieden ook de mogelijkheid tot maatwerk voor leerlingen.  

Met ingang van het schooljaar 2023-24 worden laptops voor leerlingen verplicht. We gaan dat stapsgewijs invoeren: in het eerste jaar voor de leerlingen van klas 1j, 2j en 4 vwo. Het jaar daarop voor de brugklas. Leerlingen in klas 2j, 3j, 3v en 5a beschikken dan al over een laptop. In schooljaar 2025-26 zijn op die manier alle leerlingen voorzien van een laptop. We werken hiervoor samen met Rent Company. Vanuit de gezamenlijke scholen en het bestuur zijn ontwikkelingen gaande met betrekking tot het toewerken één tenant microsoft 365 en online werken.