Heterogeen onderwijs

Vanuit onze onderwijs- en Jenaplanvisie en het streven naar meer kansengelijkheid (wat aansluit bij de ambities van het Koersplan) werken wij met heterogeen onderwijs in de onderbouw en waar mogelijk in de bovenbouw met leerrichting- en jaarlaagoverstijgende groepen. Met en van elkaar leren is daarbij het motto.

De eerste twee leerjaren zijn volledig heterogeen. Dat wil zeggen dat leerlingen met een mavo (vmbo-t), havo én vwo advies bij elkaar in de klas zitten. Aan het einde van klas 2 worden leerlingen gericht bevorderd naar klas 3 mavo of blijven nog een jaar in een gemengde havo-/vwo-klas. Leerlingen krijgen lessen en toetsen op hun eigen niveau en worden gestimuleerd een extra stapje te zetten, waar dat mogelijk is; per vak, op maat. Zodoende hebben ze minimaal twee jaar de tijd om te groeien naar het niveau dat het beste bij hen past.

Jenaplan

Lessen worden gedifferentieerd gegeven, leerlingen mogen hun wensen en leerdoelen bespreekbaar maken. We leven in een veranderende wereld, waarin de leerlingen niet weten wat hen te wachten staat. We bereiden hen zo goed mogelijk voor op die ongekende werkelijkheid waarbij zij de wereld creatief, onderzoekend en ondernemend tegemoet treden vanuit een optimistische aanpak. We leren hen zich sociaal opstellen, zich open stellen en samenwerken met anderen. Tenslotte willen we dat zij uitgaan van hun eigen kracht en talent met als doel het halen van een optimaal diploma. We streven ernaar de Jena-werkvormen te combineren met andere werkvormen om zo een zo gedifferentieerd mogelijk lesaanbod te creëren.

We willen binnen de tijdsspanne van dit beleidsplan de doorlopende leerlijn nog beter vormgeven en de verschillende jaarlagen drempelloos op elkaar laten aansluiten.

Ontwikkeling van hoofd, hand en hart

Wij willen onze leerlingen begeleiden in hun groei als mens, als burger in een snel veranderende wereld en als zelfstandig denkend en handelend individu. Binnen de lessen spreken wij dan ook de drie gebieden hoofd, hand en hart aan.

Docenten en management zijn vanuit de vraag: ‘Hoe kunnen we met ons Jenaplanonderwijs het beste aansluiten bij de leerlingen van nu?’ aan het nadenken over de verdere ontwikkelingen van ons onderwijs. We doen daarbij binnen vak- en jaarlaagoverstijgende werkgroepen onderzoek naar mogelijke aanpassingen om het onderwijs te verbeteren. Deze onderwijsontwikkelgroepen richten zich op de volgende onderwerpen: Metacognitie, Formatief Evalueren, Coaching, Jenaplan en Doorstroom onder supervisie van de ontwikkelgroep ‘SSgN 2024’.

Deze groepen zijn ontstaan vanuit de behoefte om de extra NPO-subsidie duurzaam te kunnen inzetten voor de ontwikkeling van ons onderwijs ten behoeve van onze leerlingen.

Het doel is om de eerste vernieuwingen vanuit deze werkgroepen middels een pilot te implementeren in schooljaar 2024-25 in de brugklassen van één onderbouwteam. Het eerste deel van schooljaar 2023-2024 wordt gebruikt voor de ontwikkeling van overkoepelend lesmateriaal. Vanaf de tweede helft van het schooljaar 2023-2924 worden de docenten die de pilot gaan draaien intensief geschoold en begeleid om hun vakgebonden lesmateriaal verder te ontwikkelen.

Het personeel regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van deze ontwikkelgroepen door middel van studiedagen en scholingsmomenten. In de schooljaren van 2025-2026 zullen we na de opgedane ervaringen in de pilot de vernieuwingen implementeren in alle brugklassen. Via dit cohort zal het verder geïmplementeerd worden in alle leerjaren daarna, totdat de volledige implementatie is voltooid in leerjaar zes. 

Lesrooster

De afgelopen jaren is gezocht naar een nieuwe manier van roostering, om tegenmoet te komen aan de wens beter te kunnen differentiëren. Dit heeft geleid tot een 45-minutenrooster vanaf schooljaar 2022-2023 waarbij ook ruimte ontstaat voor de regie-uren, SSgN Masters en coachingsgesprekken vanuit het mentoraat.

Een regie-uur kan door de leerling naar eigen keuze worden ingezet voor hulp of vakondersteuning. Masters zijn verrijkingsuren voor kennis- en talentontwikkeling. De coachingsuren worden ingezet ter ondersteuning van de eigen reflectie en ontwikkeling van de leerling.

Meedenken / Ontwikkelen

Personeel neemt deel aan werkgroepen, teams en studiedagen om mede het beleid vorm te geven. Ouders praten mee in driehoeksgesprekken, op de 10-minutenavond en binnen de medezeggenschap. Wij zijn aanspreekbaar naar buiten toe, leggen verantwoording af en staan open voor visitaties van critical friends, profielorganisaties en netwerken.

Je wordt gezien en gehoord

We hebben oog en oor voor elkaar. We zien elk individu. We maken individuele wensen altijd bespreekbaar. Leerlingen, medewerkers en ouders denken actief mee over de invulling van het onderwijsprogramma.

We blijven daarbinnen wel het groter geheel zien en richten het onderwijs zodanig in dat we een evenwichtig en compleet programma kunnen aanbieden.

Ook bij het maken van het lesrooster wegen we de belangen van de leerling, de docent en het onderwijs zorgvuldig af. Het rooster kan een hulpmiddel zijn om keuzes te maken, maar ook dienen als navigatie voor het indelen van het onderwijsprogramma. In het onderwijsprogramma is ruimte voor experimenten.