Kwaliteit

Kwaliteit wordt door de SSgN zichtbaar gemaakt in een uitdagend en gedifferentieerd onderwijsaanbod en een ruim aanbod aan creatieve vakken alsmede een versterkt aanbod in het talen- en bètaonderwijs, zowel in de onder- als in de bovenbouw.

Maar niet alleen de onderwijsresultaten tellen. Want naast dit onderwijs voor 'hoofd' biedt de SSgN als Cultuurprofiel- en TopsportTalentschool leerlingen de kans om hun 'hart' te volgen en met hun 'handen' ofwel vaardigheden te werken.

Op de SSgN wordt geleerd binnen een stimulerend klimaat dat een gunstige invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De schoolsituatie wordt zowel door ouders en leerlingen als door de eigen medewerkers beoordeeld als uitdagend, sociaal en veilig. De hele schoolcultuur ademt een sfeer waarbinnen leerlingen én medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen.

Sinds 2013 is de SSgN in het bezit van het predicaat Excellente School voor vwo en havo. In 2015 kwam daar het predicaat voor de afdeling mavo bij.

Alle niveaus goed

Jenaplanondewijs is een uitdagende onderwijssoort met alle projecten, vieringen en de verschillende niveaus in één klas.

Daarbinnen worden leerlingen met een vwo-advies voldoende uitgedaagd en is het programma tegelijkertijd niet te zwaar voor de leerlingen met een mavo-advies. Dat komt doordat het docententeam per vak in kaart heeft gebracht wat een leerling nodig heeft om goed te kunnen meedraaien in de onderbouw. De lesstof in de onderbouw wordt aangeboden en getoetst op niveau.
Bovendien worden leerlingen die ergens goed in zijn positief uitgedaagd om zich nog verder te ontwikkelen op dat gebied en krijgen zij de kans voor sommige vakken op een hoger niveau te werken. Voor begaafde leerlingen op elk gebied zijn er bovendien de individuele trajecten, het verbredingsproject, masterclasses, plusklassen en extra keuzevakken.
De slaagpercentages van alle afdelingen liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde.

Meer informatie over ons onderwijs vind je hier.


Vaardigheden

Door onze werkwijze en speerpunten ontwikkelen de leerlingen vaardigheden waarmee zij goed op de toekomst zijn voorbereid:

  • informatie opzoeken en (digitaal) verwerken
  • onderzoek doen voor projecten
  • presenteren van de resultaten
  • vakoverstijgend werken
  • samen werken
  • elkaar ondersteunen
  • creatief denken en doen
  • Europees burgerschap

Veiligheid

De SSgN staat voor een veilige school waarin we met respect met elkaar willen omgaan. Bij ons kan iedere leerling zichzelf leren zijn en kan iedereen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, ongeacht culturele achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

We nemen duidelijk stelling tegen het pesten en treden dan ook streng op wanneer dit wel plaatsvindt. Vroegtijdig signaleren is van groot belang, maar nog belangrijker vinden wij dat pesten wordt voorkomen door het scheppen van een positief werkklimaat waarin leerlingen en medewerkers kunnen groeien.