Wat is Jena op de SSgN

Jenaplanonderwijs gaat uit van de nieuwsgierigheid van leerlingen. Een mens wil van nature leren, maar niet ieder mens wil op hetzelfde moment hetzelfde leren. De bouwstenen van Jenaplan worden gevormd door het zelf informatie verzamelen en verwerken, het samenwerken met anderen en de talenten van jezelf en je groep verder ontwikkelen, daarbij rekening houden met elkaar en het presenteren. Veel werk gebeurt in projectvorm.

Enkele kenmerken van ons Jenaplanonderwijs:

  • werken met een uitdagend niveau-systeem
  • groepswerk binnen klassenverband
  • weekopening, waarbij de actualiteit voorop staat
  • weeksluiting in de klas, in de aula of in de theaterzaal
  • projectmatig werken
  • veel aandacht voor sociale vaardigheden, cultuur en presentatie
  • extra individuele aandacht, zowel voor leerlingen met achterstand als verbreding voor leerlingen die een stapje méér kunnen

Brede brugklas

Zo werkt de heterogene onderbouw

Onderwijskundige inrichting

Onderbouw

De onderbouw is verdeeld in drie teams bestaande uit 3 brugklassen, 3 tweede klassen en 2 derde klassen. Elk team bestaat heeft een twintigtal vaste docenten die zoveel mogelijk de vakken in hun eigen team verzorgen. Elk team heeft een aantal vaste lokalen. Dit voorkomt te veel geloop tijdens de leswisselingen en vergroot het gevoel van veiligheid en kleinschaligheid.
 

Bovenbouw mavo (vmbo-t)


Het vmbo is een vierjarige opleiding. Na twee jaar basisvorming starten de leerlingen in het derde jaar met de voorbereiding op hun examen.
Het V-team bestaat uit een vaste groep docenten die zich intensief bezighoudt met het mavo-onderwijs op Jenaplanwijze. Elke klas heeft een vaste mentor die gedurende 2 jaar een grote rol speelt in de coaching van de leerlingen en hen begeleidt bij hun keuzetraject voor een vervolgopleiding.
 

Bovenbouw havo en vwo


Vanaf klas 4 havo en vwo wordt gewerkt in profielen. 
De bovenbouw havo/vwo is verdeeld in twee teams.
Het M-team omvat de maatschappijprofielen en het N-tem de natuurprofielen. De vaste groep docenten verzorgt zoveel mogelijk de lessen in het eigen team. Een vaste mentor per klas zorgt voor de begeleiding in de studiekeuze en treedt op als coach.

Leerlingen ontdekken per vak hun niveau

Op de SSgN geeft het niveau waarop een leerling de basisschool beëindigt niet de grenzen van zijn mogelijkheden aan. Door de route niet meteen vast te leggen, kunnen onze leerlingen blijven groeien.

De SSgN realiseert deze onderwijsvisie met name doordat differentiatie een integraal onderdeel is van het onderwijs. In de eerste twee leerjaren zitten alle leerlingen bij elkaar in een brede, heterogene brugklas. elke docent verzorgt gedifferentieerd onderwijs aan de hand van de niveaus A, B of C (mavo, havo, vwo). Bij toetsen wordt eenzelfde opbouw gehanteerd.
Zo kan elke leerling per vak zijn niveau ontdekken. Ook kunnen leerlingen tussentijds overschakelen naar een hoger niveau. Gewoon in de eigen klas.
 

Vakken in de onderbouw

In klas 1 en 2 volgen alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket. Elk vak wordt twee uur per week aangeboden, sommige vakken (LO, creatieve vakken) kennen blokuren of zijn ingericht als half-jaarsvak, de overige uren zitten verspreid door de week. 

Voor diverse vakken bieden we naast de klassikale lessen ook een regie-uren. Dat wil zeggen dat de leerling zelf kiest voor welk vak hij/zij extra ondersteuning of juist verdieping wil krijgen. Het regie-uur staat eenmaal per week als blokuur ingeroosterd.

Daarnaast kunnen leerlingen vanaf klas 1 deelnemen aan creatieve en wetenschappelijke SSgN Masters of Cambridge Engels

In klas 3 moeten leerlingen  één creatief vak kiezen. 

De complete lessentabel is hier te vinden.

Differentiatie en vwo


Welk niveau past bij jou? Je schooladvies betekent niet dat je in alle vakken even goed bent. Daar hebben wij een oplossing voor! Je krijgt les op jouw eigen niveau en je wordt uitgedaagd een stapje extra te doen. Voor vwo-leerlingen bieden wij extra verdieping.

Op- en doorstroom


Vakken in de bovenbouw

In de bovenbouw (3+4 mavo, 4+5 havo en 4, 5 + 6 vwo) wordt gewerkt in profielen. Naast een algemeen gedeelte met verplichte vakken kiezen de leerlingen een profiel bestaande uit een samenhangend geheel van vakken die voorbereiden op een vervolgstudie.

Naast de verplichte en profielvakken kunnen leerlingen kiezen uit een of meer creatieve vakken, Cambridge Engels, BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en kunnen zij nog deelnemen aan een van de SSgN Masters.

De complete lessentabel is hier te vinden.