Wat is Jena op de SSgN

Jenaplanonderwijs gaat uit van de nieuwsgierigheid van leerlingen. Een mens wil van nature leren, maar niet ieder mens wil op hetzelfde moment hetzelfde leren. De bouwstenen van Jenaplan worden gevormd door het zelf informatie verzamelen en verwerken, het samenwerken met anderen en de talenten van jezelf en je groep verder ontwikkelen, daarbij rekening houden met elkaar en het presenteren. Veel werk gebeurt in projectvorm.

Enkele kenmerken van ons Jenaplanonderwijs:

  • werken met een uitdagend niveau-systeem
  • groepswerk binnen klassenverband
  • weekopening, waarbij de actualiteit voorop staat
  • weeksluiting in de klas of in de aula
  • projectmatig werken
  • veel aandacht voor sociale vaardigheden, cultuur en presentatie
  • extra individuele aandacht, zowel voor leerlingen met achterstand als verbreding voor leerlingen die een stapje méér kunnen

Zo werkt de heterogene onderbouw

Leerlingen ontdekken per vak hun niveau

Op de SSgN geeft het niveau waarop een leerling de basisschool beëindigt niet de grenzen van zijn mogelijkheden aan. Door de route niet meteen vast te leggen, kunnen onze leerlingen blijven groeien.

De SSgN realiseert deze onderwijsvisie met name doordat differentiatie een integraal onderdeel is van het onderwijs. In de eerste twee leerjaren zitten alle leerlingen bij elkaar in een brede, heterogene brugklas. elke docent verzorgt gedifferentieerd onderwijs aan de hand van de niveaus A, B of C (mavo, havo, vwo). Bij toetsen wordt eenzelfde opbouw gehanteerd.
Zo kan elke leerling per vak zijn niveau ontdekken. Ook kunnen leerlingen tussentijds overschakelen naar een hoger niveau. Gewoon in de eigen klas.
De VO-raad schreef er dit artikel over, naar aanleiding van een interview met onze rector Marcel Janssen.

Vakken in de onderbouw

In klas 1 en 2 volgen alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket. Elk vak wordt twee uur per week aangeboden, sommige vakken (LO, creatieve vakken) kennen blokuren of zijn ingericht als half-jaarsvak, de overige uren zitten verspreid door de week. Nieuw zijn de vakken Dans en Multimedia, die beiden een half jaar lang 1 lesuur worden aangeboden. Vanaf schooljaar 2021-22 worden dit ook keuze-examenvakken voor de bovenbouw.

Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde geven we naast de twee klassikale lessen ook een regie-uur per vak in klas 1 en 2. Dat wil zeggen dat de leerling zelf kiest voor welk vak hij/zij extra ondersteuning of juist verdieping wil krijgen in dat uur. Het regie-uur staat driemaal per week ingeroosterd.

Daarnaast kunnen leerlingen vanaf klas 1 deelnemen aan creatieve plusklassen, Cambridge Engels of LO+. Voor sommige klassen kunnen zij zich aanmelden, voor anderen worden zij geselecteerd.

In klas 3 moeten leerlingen  één creatief vak kiezen. Ook krijgen zij het vak filosofie. Voor leerlingen met een vwo-advies is dit verplicht, havo-leerlingen mogen het vak volgen als extra keuzevak. 

De complete lessentabel is hier te vinden.

Vakken in de bovenbouw

In de bovenbouw (3+4 mavo, 4+5 havo en 4, 5 + 6 vwo) wordt gewerkt in profielen. Naast een algemeen gedeelte met verplichte vakken kiezen de leerlingen een profiel bestaande uit een samenhangend geheel van vakken die voorbereiden op een vervolgstudie.

Naast de verplichte en profielvakken kunnen leerlingen kiezen uit een of meer creatieve vakken, Cambridge Engels, BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en kunnen zij nog deelnemen aan een van de plusklassen.

De complete lessentabel is hier te vinden.

Op- en doorstroom