Maatwerk

Afwisseling in het werk kan in onderling overleg worden gerealiseerd. We zien steeds meer diversiteit aan medewerkers op de werkvloer. Dat is belangrijk voor de afspiegeling van de samenleving bij onze leerlingen.

Het is belangrijk om oog te hebben voor ons personeel en indien nodig maatwerk te leveren, zodat elk personeelslid zijn of haar taken gemotiveerd en met plezier kan blijven uitvoeren. In de cao zijn een aantal maatregelen vastgelegd waarmee beleid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld diverse vormen van verlof en het individueel en collectief verminderen van de werkdruk.

Taakbeleid kan ook als maatwerk worden ingezet ter vermindering van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier, bijvoorbeeld een afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, coaching, bijscholing of het inzetten van verlof.

Open en eerlijk

We kennen elkaar en weten wat ons beweegt. Je voelt je serieus genomen. Je bent niet bang om te zeggen wat je vindt en er wordt naar je geluisterd. Je weet hoe je je moet gedragen en wat er van je verwacht wordt. We sluiten niemand uit. Je leidinggevende kent je ambities en is eerlijk over de haalbaarheid ervan. We blijven met elkaar in gesprek en werken vanuit wederzijds respect. In medewerkers tevredenheids-onderzoeken meten wij dat dit ook gebeurt.

Werkplezier en werkdruk

Een belangrijk instrument om de werkdruk aan te pakken en het werkplezier te bevorderen (aansluitend op de ambitie binnen het Koersplan) is het taakbeleid. Het belangrijk dat de randvoorwaarden om het werk te kunnen uitvoeren in orde zijn. De school zorgt er dan ook voor dat het jaarrooster zo min mogelijk piekmomenten bevat, dat roosterwisselingen, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk beperkt worden en dat er in het persoonlijk rooster rekening wordt gehouden met de persoonlijke wensen.

Vanuit de afspraken in de cao wordt extra tijd ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Deze ontwikkeltijd wordt ingezet om een aantal dagen en dagdelen lesvrij te roosteren. Daarnaast heeft ieder personeelslid een persoonlijk budget aan uren die kunnen worden ingezet om werkdruk te verminderen. Eveneens zijn er vanuit de nieuwe cao collectieve middelen om de werkdruk individueel en collectief te verminderen. Deze zullen in deze beleidsplan periode in overleg met het personeel voor de komende jaren individueel structureel worden ingezet.

Communicatie

De lijnen zijn duidelijk, afspraken liggen vast voor alle partijen zodat er geen overbodige discussie optreedt. Informatie is vindbaar, actueel en helder. Waar mogelijk verloopt de communicatie via één platform. 

Inzet gesprekscyclus

Door regelmatige gesprekken over het functioneren voelen mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Met de afspraken uit de gesprekscyclus neemt de professionaliteit en het welbevinden van het personeel toe. Dit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de personeelsleden individueel en de school als organisatie.