Gezond en duurzaam

Verantwoord omgaan met het milieu en de omgeving valt onder burgerschapsvorming. Daarom is ‘gezond en duurzaam’ een van de speerpunten geworden van de school. Geïnteresseerde en geëngageerde leerlingen hebben zich verenigd in het Ecoteam dat wordt gemonitord door twee docenten. Het Ecoteam streeft naar de erkenning van de school als Ecoschool.

Belangrijk bij deze erkenning is de wijze waarop gezond en duurzaam binnen het curriculum van verschillende vakken is ingebed. Daarnaast zijn de leerlingen zelf aan zet om de ontwikkelingen op dit gebied verder vorm te geven. Al eerder heeft een groepje leerlingen zich ingezet voor een gezonde schoolkantine. In samenwerking met de beheerder van de kantine en de GGD heeft dit ertoe geleid dat wij sinds 2018 officieel beschikken over een Gezonde Kantine. Dit wordt elk jaar opnieuw getoetst. 

Bereikbaarheid

De school is goed bereikbaar voor ouders, leerlingen en derden. Wij zijn klantvriendelijk en laagdrempelig en maken geen gebruik van ingewikkelde en onpersoonlijke keuzemenu’s bij het telefoonverkeer. De website is helder en transparant en het algemene mail-adres van de school wordt zorgvuldig gelezen. Vragen via e-mail worden binnen een redelijke en korte termijn inhoudelijk beantwoord

Gebouw en schoolplein

Het initiatief voor het Ecoteam werd genomen  door een groep enthousiaste leerlingen en docenten en hun eerste actie was het inrichten van een groen schoolplein. Dit viel samen met het opnieuw inrichten van de sportveldjes op het schoolplein waar ook een opvangbak voor regenwater werd aangelegd. Van het sportveld wordt buiten schooltijd gebruik gemaakt door kinderen uit de buurt. Uiteraard is het schoolplein geheel rookvrij.

Ook ten aanzien van het gebouw zal duurzaamheid en duurzaam bouwen voorop staan bij renovatie en groot onderhoud. Daarnaast heeft het bestuur vanuit het Koersplan de ambitie om alle schoolgebouwen energie neutraal te realiseren. Daar zullen wel extra middelen vanuit de doordecentralisatie beschikbaar gesteld moeten worden.

Buiten de lesuren wordt het schoolgebouw en de sporthal gebruikt door diverse sportclubs, culturele organisaties, buurscholen en de buurt. Zij kunnen gebruik maken van de sportaccommodatie, de aula en de theaterzaal voor repetities en uitvoeringen. Hiermee staat de school midden in de omgeving en biedt extra kwaliteit aan de buurt. Bij keuzes voor aanpassingen aan het gebouw staat de kwaliteit voorop.

Financiën

De financiën stemmen we af op de reguliere inzet en de ontwikkelingen zoals die beschreven staan. Daarbij maken we gebruik van de reguliere middelen en de incidenteel toegekende middelen. Ten aanzien van het laatste zijn we actief op zoek naar subsidies voor de tijdelijke inzet ten behoeve van het weg werken van achterstanden van leerlingen en de verdere ontwikkelingen van het onderwijs.

We verantwoorden de inzet van al deze middelen per kwartaal naar bestuur, ons personeel middels de medezeggenschap en naar onze stakeholders.

Privacy

We houden ons aan de algemeen geldende AVG-regels. We gaan zorgvuldig om met het mailverkeer. We gebruiken hierbij uitsluitend het schooladres en zijn ons daarbij bewust van het gebruik van cc en bcc.