Versterken van de regie

Gaandeweg de schoolloopbaan maken we de leerling, ook vanuit de gedachten met betrekking tot kansengelijkheid (aansluitend op het Koersplan), steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. Via het toepassen van principes uit de metacognitie geven we de leerlingen inzicht in welke leerstrategieën bij ze passen. Via een nieuwe manier van het vastleggen van de vorderingen (John Hattie - leren zichtbaar maken), leren we ze beter inzicht te krijgen in de te volgen route naar succes. De mentor begeleidt de leerlingen in het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten, vanuit een coachende rol. Leerlingen krijgen daarbij input over hun inzet en het leerproces. Door de regie-uren facultatief te maken, leren we de leerling verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes.

Vakdocenten zorgen voor gedifferentieerde weekplanners waarin (les)stof wordt opgenomen waar leerlingen aan zouden kunnen werken binnen het regie-uur. Uiteindelijk kan dit uitgebouwd worden met verdiepings- en ondersteuningsopdrachten. Binnen het regie-uur liggen ook heel mooie kansen om te werken met (vak-overstijgende) projecten. Mooie kansen om op een heel andere manier met het vak aan de slag te gaan en het vak echt te verdiepen. 

Extra keuzevakken

Vanaf de onderbouw worden leerlingen bekend gemaakt met bètavakken en science, door middel van projecten en de bèta-masters. Minimaal eenmaal per twee jaar wordt er een excursie georganiseerd op hoog niveau om leerlingen te inspireren voor de keuze van een bètaopleiding.

In de brugklas maken leerlingen kennis met zes verschillende kunstvakken en Cambridge Engels. In de bovenbouw worden alle zes de kunstvakken en de vakken Informatica, NLT en Wiskunde D aangeboden. Deze laatste twee in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

VWO-leerlingen worden gestimuleerd deel te nemen aan programma’s van de diverse Pre-University Colleges en aan het Excellentieprogramma van de RU. Gedurende de hele schoolcarrière kan een leerling kiezen voor extra masters op het gebeid van kunst, literatuur, sport, bèta en ict.

Binnen het bestuur wordt vanuit de ambitie binnen het Koersplan gewerkt aan ‘uitstekend onderwijs binnen bereik’. Er wordt daarbinnen een bovenschools aanbod voor leerlingen gecreëerd. Op deze manier willen we het aanbod aan examenvakken uitbreiden in combinatie met de collega scholen.