Gebouw

Het schoolplein is ingericht als Groen schoolplein met sportvelden. Hiervan wordt ook door de basisscholen en de buurt gebruik gemaakt.

De sporthal wordt buiten de lesuren gebruikt door diverse sportclubs. Culturele organisaties, buurscholen en de buurt kunnen gebruik maken van de aula en de theaterzaal voor repetities en uitvoeringen. Hiermee staat de school midden in de omgeving en biedt extra kwaliteit aan de buurt.

Bij keuzes voor aanpassingen aan het gebouw staat de kwaliteit voorop.

Samen stromen

De scholen binnen de Alliantie VO gaan in toenemende mate samenwerken om de leerlingen een optimaal onderwijsprogramma te kunnen bieden. Zij maken gebruik van elkaars expertise op de kleine vakken, bijvoorbeeld door middel van het volgen van een klein vak op een andere locatie. Dat kan fysiek, digitaal of door middel van lesbrieven.

VMBO-t leerlingen volgen een praktijkvak op een vmbo- of een mbo-school, of binnen een bedrijf. Ook kunnen leerlingen meedraaien met een buitenlesprogramma op een andere school, bijvoorbeeld op het gebied van theater, dans, sport, olympiades, exposities etc.

Communicatie

We zijn zorgvuldig in ons taalgebruik. Communicatie met ouders en stakeholders verloopt via e-mail en de website. We zorgen voor een open, transparante en eenduidige communicatie waarbij de huisstijl consequent wordt toegepast.  

Bereikbaarheid

De school is goed bereikbaar voor ouders, leerlingen en derden. Wij zijn klantvriendelijk en laagdrempelig en maken geen gebruik van ingewikkelde en onpersoonlijke keuzemenu’s bij het telefoonverkeer. De website is helder en transparant en het algemene mail-adres van de school wordt zorgvuldig gelezen. Vragen via e-mail worden binnen een redelijke en korte termijn inhoudelijk beantwoord

Privacy

We houden ons aan de algemeen geldende AVG-regels. We
gaan zorgvuldig om met het mailverkeer. We gebruiken hierbij uitsluitend het schooladres en zijn ons daarbij bewust van het gebruik van cc en bcc.