Functiedifferentiatie

Onderdeel van de eigen ontwikkeling van het personeel is de mogelijkheid te kunnen doorgroeien naar een andere functie. Voor docenten zijn er drie functies LB, LC en LD. Door gericht functiemixbeleid krijgen docenten de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien.

In het functiebouwwerk voor OOP zijn diverse functies op allerlei niveaus opgenomen. Bij OOP gaat het bij functiedifferentiatie vooral om doorgroei naar een hogere functie, of een functie op hetzelfde niveau met een andere inhoud.

Duurzame inzetbaarheid

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Een belangrijk instrument om dit aan te pakken is het taakbeleid. Ook is het belangrijk dat de randvoorwaarden om het werk te kunnen uitvoeren in orde zijn. Afwisseling in het werk kan in onderling overleg worden gerealiseerd. De laatste jaren zien we steeds meer diversiteit op de werkvloer. Het is daarom belangrijk hier oog voor te hebben en indien nodig maatwerk te leveren, zodat elk personeelslid zijn of haar taken gemotiveerd kan blijven uitvoeren. In de cao zijn een aantal maatregelen vastgelegd waarmee beleid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld diverse vormen van verlof.

Taakbeleid kan ook als maatwerk worden ingezet ter vermindering van de werkdruk, bijvoorbeeld een afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, coaching, bijscholing of het inzetten van verlof.

Professionalisering

Medewerkers zijn professionals die bepalend zijn voor het verzorgen van goed onderwijs. Zij nemen zelf verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun eigen loopbaan, binnen heldere schoolkaders.

Door middel van de gesprekscyclus krijgt elke medewerker en de schoolleiding zicht op de kwaliteit van de professional en kan deze gericht werken aan de eigen ontwikkeling en daarmee aan verbetering en groei van de kwaliteit van ons onderwijs. De professionele ruimte wordt gebruikt voor het gericht werken aan onderwijsontwikkeling en het uitvoeren van projecten en pilots. In het rooster is structureel ruimte vrijgemaakt voor onderwijsontwikkeling en overleg.

Erasmus +

Zowel docenten als management en ondersteunend personeel hebben de gelegenheid om gebruik te maken van de scholingsmogelijkheden en jobshadowing in het buitenland.

Scholing ICT

Dit is nog in afwachting van het ICT-beleidsplan.