Open en eerlijk

We kennen elkaar en weten wat ons beweegt. Je voelt je serieus genomen. Je bent niet bang om te zeggen wat je vindt en er wordt naar je geluisterd. Je weet hoe je je moet gedragen en wat er van je verwacht wordt. We sluiten niemand uit. Je leidinggevende kent je ambities en is eerlijk over de haalbaarheid ervan. We blijven met elkaar in gesprek en werken vanuit wederzijds respect.

Maatwerk

Afwisseling in het werk kan in onderling overleg worden gerealiseerd. De laatste jaren zien we steeds meer diversiteit op de werkvloer. Het is daarom belangrijk hier oog voor te hebben en indien nodig maatwerk te leveren, zodat elk personeelslid zijn of haar taken gemotiveerd kan blijven uitvoeren. In de cao zijn een aantal maatregelen vastgelegd waarmee beleid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld diverse vormen van verlof.

Taakbeleid kan ook als maatwerk worden ingezet ter vermindering van de werkdruk, bijvoorbeeld een afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, coaching, bijscholing of het inzetten van verlof.

Communicatie

De lijnen zijn duidelijk, afspraken liggen vast voor alle partijen zodat er geen overbodige discussie optreedt. Informatie is vindbaar en helder.

Werkdruk

Een belangrijk instrument om de werkdruk aan te pakken is het taakbeleid. Onderzocht gaat worden hoe we daar een andere invulling aan kunnen geven, passend bij de waarden van onze school. Verder is het belangrijk dat de randvoorwaarden om het werk te kunnen uitvoeren in orde zijn. De school zorgt er dan ook voor dat het jaarrooster zo min mogelijk piekmomenten bevat, dat roosterwisselingen, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk beperkt worden en dat er in het persoonlijk rooster rekening wordt gehouden met de persoonlijke wensen.

Inzet gesprekscyclus

Door regelmatige gesprekken over het functioneren voelen mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Met de afspraken uit de gesprekscyclus neemt de professionaliteit en het welbevinden van het personeel toe. Dit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de personeelsleden individueel en de school als organisatie.